locationmenutelephone
Zwangere vrouw

Er gebeurt van
alles in je lichaam
als je zwanger bent

Algemene Voorwaarden EchografieĀ 

Medische echoā€™s:
CliĆ«nte is door de verloskundige hulpverlener geĆÆnformeerd en gecounseld over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prenatale screening. CliĆ«nte heeft de folder en/of de website gelezen. Aanvullend onderzoek kan geĆÆndiceerd zijn, maar nooit verplicht.

Termijnecho:
Als cliƫnte niet op de hoogte gebracht wil worden van afwijkende bevindingen, zoals een onverwacht verdikte nekplooi, geeft ze dit voor het onderzoek door aan de echoscopist(e).

Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: de 20-weken echo
Onderzoek naar bepaalde lichamelijke afwijkingen van het kind kan worden gedaan met de 20-weken echo, ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Dit onderzoek vindt doorgaans plaats bij ongeveer 20 weken zwangerschap. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:
*open ruggetje;
*open schedel;
*waterhoofd;
*hartafwijkingen;
*breuk of gat in het middenrif;
*breuk of gat in de buikwand;
*afwijkingen aan de darmen;
*ontbreken of afwijken van de nieren;
*ontbreken of afwijken van botten;
*afwijkingen aan armen of benen.

De 20-weken echo is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Toch is dit onderzoek geen garantie voor een gezond kind. Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien op de echo. Als bij uw ongeboren kind een lichamelijke afwijking wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Sommige afwijkingen zijn zo ernstig dat het kind kan overlijden voor of bij de geboorte. Er zijn ook afwijkingen waarbij de behandelmogelijkheden van het kind beter zijn als al voor de bevalling bekend is dat het kind Ć©Ć©n van die afwijkingen heeft.

zie www.prenatalescreening.nl (gedrukte brochure is ook beschikbaar)

Beperkingen:
Bij het maken van een echo zijn we afhankelijk van de ligging van het kind. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om alles wat we willen beoordelen, ook te kunnen beoordelen. Verder zijn we afhankelijk van verschillende factoren die de beeldkwaliteit beĆÆnvloeden. Screeningstesten geven nooit zekerheid. Een gunstige uitslag van een 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden met een echo gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om op een echo te zien. Andere zijn pas te zien na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.

Andere zaken die u moet weten:
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en diensten verricht door Wereldkind. Alle cliƫnten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepaling.

Cliƫnte weet dat de kosten van de echo voor eigen rekening komen en in beginsel niet verhaald kunnen worden op de ziektekostenverzekeraar.

Voor de bepaling van het bedrag dat cliƫnte verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij cliƫnte uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Wereldkind stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade aan cliƫnte en/of het ongeboren kind. Tevens aanvaardt Wereldkind geen aansprakelijkheid voor de door cliƫnte gemaakte kosten of vergoeding anderszins.

Ondanks vele jaren van wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Wereldkind is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of kortere termijn in verband met het aangaan van echoscopisch onderzoek en cliƫnte vrijwaart Wereldkind tevens voor enige aanspraken van derden hieromtrent.

De reservering is definitief op de datum van de aanmelding. Annulering door cliƫnte dient plaats te vinden tenminste 24 uur voor de afspraak.

Indien cliƫnte niet op de afspraak verschijnt dan wel te laat annuleert, behoudt Wereldkind zich het recht voor om kosten in rekening te brengen ter hoogte van EUR 39,50.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van echopraktijk Wereldkind is gehele of gedeeltelijke productie van beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze verboden. Beeld en/of geluidsmateriaal wordt niet zonder schriftelijke toestemming door cliƫnte aan derden overgedragen.

Dvd”s- CD roms gemaakt bij medische echo’s worden eenmalig verstrekt.

Ā 

ECHO ā€™s op eigen verzoek (pretechoā€™s):
Onder ā€˜pretechoā€™ wordt verstaan de echo op eigen verzoek van de cliĆ«nte, die niet van medisch-diagnostische aard is en niet wordt aangeboden vanuit de handeling prenatale screening (RIVM).

Het doel van de echo is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind.

Mocht Wereldkind, ondanks dat er niet gekeken wordt naar afwijkingen, toch een afwijking constateren, dan houdt Wereldkind zich het recht voor de zwangerschapsbegeleiding in te lichten. Cliƫnte geeft hiertoe toestemming door de naam van de zwangerschapsbegeleiding te vermelden op dit formulier.

Het is cliƫnte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige verantwoordelijkheid ter zake blijft rusten bij de behandelend verloskundige en/of arts.

Het echoconsult is een volledige vrije keuze van de individuele cliƫnt. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling.

Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Wereldkind kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

Beelden gemaakt bij echo’s op eigen verzoek worden gedurende 14 dagen opgeslagen. Na deze periode kunnen wij verzoeken voor nieuwe DVD’s of CD roms niet meer in behandeling nemen.