locationmenutelephone
Zwangere vrouw

Er gebeurt van
alles in je lichaam
als je zwanger bent

Indien u bij Wereldkind een echo laat maken verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wereldkind neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Dit privacystatement geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn:

 • de door u gegeven toestemming;
 • de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en/of het op verzoek nemen van precontractuele maatregelen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen;
 • de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van openbaar gezag;
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wereldkind.

 

Als u een medische echo laat maken hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Het betreft de volgende gegevens:

 • uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • uw naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • de naam van uw zorgverlener;
 • tijdstip van uw afspraak;
 • betalingsgegevens en factuuradres;
 • gegevens betreffende uw gezondheid (waaronder genetische gegevens);
 • uw burgerservicenummer (BSN);
 • uw etniciteit;
 • beeldmateriaal (echobeelden, foto’s anatomie en metingen ongeboren kind).

 

Wereldkind heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst (na doorverwijzing);
 • het contact met uw zorgverlener;
 • het contact met uw zorgverzekeraar;
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen bij uzelf of uw zorgverzekering, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • klantenservice;
 • het behandelen van klachten of geschillen en het doen van de accountantscontrole;
 • activiteiten van intern beheer;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 

Als u een pretecho laat maken hebben wij ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens nodig. Het betreft de volgende gegevens:

 • uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • uw naam;
 • geboortedatum;
 • tijdstip van uw afspraak;
 • betalingsgegevens;
 • beeldmateriaal (echobeelden, foto’s anatomie en metingen ongeboren kind).
 • de naam van uw zorgverlener (alleen in geval van afwijkingen en uitsluitend met uw toestemming).

 

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van de met u gesloten (medische behandel-) overeenkomst of uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig. Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Wereldkind niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Het gerechtvaardigd belang van Wereldkind is in het volgende gelegen:

 • (direct) marketingdoeleinden (uitsluitend met uw toestemming);
 • veiligheid en beveiliging van gebouwen en eigendommen van Wereldkind;
 • fraudepreventie;
 • kwaliteits- en trainingsdoeleinden.
 • Onderzoek en kwaliteitscontrole.

 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wereldkind verstrekt enkel uw gegevens aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Daarbij kunt u denken aan uw zorgverlener, uw zorgverzekeraar, maar ook aan leveranciers, zoals ICT-leveranciers.

 

Wereldkind treft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Onze medewerkers zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen, gegevens verwerken en gebruiken.

 

Wereldkind bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wanneer de termijnen verstreken zijn worden uw gegevens vernietigd door Wereldkind of een door ons ingeschakeld bedrijf dat gespecialiseerd is in de vernietiging van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Wereldkind maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en / of profiling

 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier (e-mail), ons adres of ons telefoonnummer. U heeft daarnaast altijd het recht om:

 • Een kopie van uw gegevens die bij ons bekend zijn in te zien;
 • Uw gegevens door ons te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen.

 

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn. Wij behandelen uw aanvraag binnen vier weken.

 

Wij behouden ons het recht voor dit privacystatement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan raden we u aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.